VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Injustering av luftbehandlingssystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHC.57Injustering av luftbehandlingssystem

AMA

Injustering av totalluftsflöde ska utföras med ett tryckfall... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • injusteringsmetod och hur injusteringen är planerad...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • blandningsdel:

  (i luftbehandlingsintallation:) apparatdel för blandning av luftflöden med olika tillstånd (TNC 95)

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • filter:

  anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

 • indexdon:

  det don i ett delsystem (luftbehandlingssystem) som har den lägsta andelen av projekterat flöde

 • konstantflödesdon:

  don avsett att inom arbetsområdet hålla inställt luftflöde konstant

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • märkskylt:

  även märkdata alla numeriska värden på elektriska och mekaniska storheter jämte deras varaktighet och tidsföljd som tillverkaren bestämt att gälla för en teknisk anordning och som är angivna på dess märkskylt och som anordningen ska uppfylla under specificerade villkor (TNC 95)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • referensdon:

  det längst bort belägna donet på en avgrening (i luftbehandlingssystem)

Till toppen av sidan