VVS & Kyla 22

YHC.56Injustering av värmesystem

AMA

System ska injusteras till föreskrivna värden med lägsta... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

För manuella injusteringsventiler anges flöde, Kv-värde... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • indexventil:

  den ventil i ett delsystem (rörsystem) som har den lägsta andelen av projekterat flöde

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • sil:

  don försett med hål eller nät för avskiljande av partiklar ur vätska (TNC 65); jämför filter

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan