VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kontroll av luftbehandlingssystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.57Kontroll av luftbehandlingssystem

AMA

I handlingarna angivna funktioner ska kontrolleras.

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta vid projektering

 • att varje till- och frånluftsdon...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anvisning:

  beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt

 • behörig undertecknare:

  person som har mandat att underteckna dokument med bindande verkan i berört avseende

 • blandningsdon:

  don för blandning av två luftströmmar (TNC 69)

 • börvärde:

  en storhets önskade värde i visst ögonblick (TNC 95); jämför ärvärde Om inte annat sägs avses med börvärde det önskade värdet för den reglerade storheten.

 • drifttryck:

  det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

 • ekvivalent omslutningsarea:

  area på vilken läckluftflöde för apparat eller installationsdel räknas (TNC 69)

 • filter:

  anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

 • frånluft:

  luft som bortförs från ett rum (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft Luften kan föras ut till det fria som avluft eller återföras till tilluftsaggregat genom anordning för återluft; se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • indexdon:

  det don i ett delsystem (luftbehandlingssystem) som har den lägsta andelen av projekterat flöde

 • injustering:

  inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95) Injustering ska inte kallas inreglering.

 • luftavfuktare:

  apparat för avfuktning av luft (TNC 95)

 • luftbehandlingsinstallation:

  installation som omfattar apparater, kanaler och utrustning för luftbehandling (TNC 95) Luftbehandlingsinstallation ska inte benämnas luftbehandlingsanläggning. Termen luftbehandlingssystem kan användas då man avser funktionen.

 • luftdon:

  don som utgör gräns mellan behandlat utrymme och kanalsystem och som vanligen är avsett att åstadkomma viss luftrörelse i vistelsezonen (TNC 95) Luftdon kan vara frånluftsdon, tilluftsdon eller överluftsdon.

 • luftfilter:

  filter i luftbehandlingssystem (TNC 95)

 • luftfuktare:

  apparat för fuktning av luft (TNC 95)

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • referensdon:

  det längst bort belägna donet på en avgrening (i luftbehandlingssystem)

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • uteluft:

  obehandlad luft som tillförs ett luftbehandlingssystem eller ett rum från det fria (TNC 95), se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft

 • värmeåtervinnare:

  värmeväxlare eller kombination av värmeväxlare som möjliggör överföring av värme mellan en bortförd och en tillförd medieström på grund av skillnad i temperatur mellan de båda strömmarna (TNC 95) Överföringen kan ske direkt eller indirekt genom mellanmedium. Värmeåtervinnare kan vara statiska (rekuperativa värmeåtervinnare) eller roterande (regenerativa värmeåtervinnare). Värmeåtervinnare är i regel inbyggd i ett hölje med erforderliga kanalanslutningar.

Till toppen av sidan