VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kontroll av kylsystem
Generation 
VVS & Kyla 22

YHB.55Kontroll av kylsystem

AMA

Kontroll av köldmediesystem

Överhettning av expansionsventil... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om någon del i kylsystemet ska tredjepartkontrolleras... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ackrediterat kontrollorgan:

  (enligt lagen om ackreditering och teknisk kontroll:) kontrollorgan som ackrediterats för kontroll enligt föreskrifter från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll – Swedac

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • injustering:

  inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95) Injustering ska inte kallas inreglering.

 • intyg:

  underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

 • köldbärare:

  medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • köldmedium:

  ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • tryckkärl:

  en behållare, som inte är en cistern, som består av ett eller flera rum och som har konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck, inkluderande till behållaren direkt sammanfogade delar fram till anslutningspunkten till annan anordning (AFS 2017:3)

 • uteluft:

  obehandlad luft som tillförs ett luftbehandlingssystem eller ett rum från det fria (TNC 95), se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft

Till toppen av sidan