VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Märkning av luftbehandlingsinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YGB.57Märkning av luftbehandlingsinstallationer

AMA

Märkning av ventilationskanal

Ventilationskanal ska märkas... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • färgmarkering om kanal ska märkas på annat sätt än med...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • brand/brandgasspjäll:

  spjäll i ventilationskanal som är avsett att hindra spridning av både brand och brandgas (TNC 95); jämför brandgasspjäll

 • brandgasspjäll:

  spjäll i ventilationskanal som är avsett att hindra spridning av brandgas (TNC 95) Brandgasspjället är vid normal drift helt öppet; vid indikering av brandgas stängs spjället.

 • drifttryck:

  det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

 • frånluft:

  luft som bortförs från ett rum (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft Luften kan föras ut till det fria som avluft eller återföras till tilluftsaggregat genom anordning för återluft; se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft.

 • färg:

  målningsmaterial som består av en blandning av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment, och som är avsett att påföras på en yta och där efter torkning bilda ett fast skikt (TNC 95); jämför kulör

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95) Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • märkskylt:

  även märkdata alla numeriska värden på elektriska och mekaniska storheter jämte deras varaktighet och tidsföljd som tillverkaren bestämt att gälla för en teknisk anordning och som är angivna på dess märkskylt och som anordningen ska uppfylla under specificerade villkor (TNC 95)

 • skyltning:

  text som har till syfte att varna, informera, förbjuda eller liknande; jämför märkning

 • sluttryckfall:

  (för luftfilter:) av tillverkare rekommenderat högsta tryckfall genom filter vid angivet luftflöde (TNC 69)

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan