VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

YGB.5Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

AMA

Märkning ska utföras ändamålsenlig och enhetlig i syfte... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • behållare:

  kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

 • konvektor:

  värmare som avger värme nästan uteslutande genom konvektion

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

 • skyltning:

  text som har till syfte att varna, informera, förbjuda eller liknande; jämför märkning

 • säkerhetsventil:

  ventil som är betingad av säkerhetsskäl och som automatiskt släpper ut ånga, vatten eller annan gas eller vätska från en ledning, behållare, panna eller dylikt vid ett visst övertryck hos gasen eller vätskan (TNC 95)

 • tappventil:

  ventil, oftast med pip, på eller i slutet av ledning eller i behållare för tappning av innehållet i ledningen eller behållaren (TNC 95)

 • tillverkningsskylt:

  den märkskylt som tillverkare fäster på produkten

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan