VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Apparatskåp
Generation 
VVS & Kyla 22

SKB.51Apparatskåp

AMA

Spänningsförande delar i apparatskåp... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Råd beträffande utrymmen finns i SS 4370102.

Beakta vid... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • filter:

  anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

 • fläktrum:

  driftrum med fläkt, avsett för ventilationssystem (TNC 95); jämför driftrum

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • plåt:

  (1) endimensionellt bestämd formvara av homogent material, oftast metall, med viss styvhet (TNC 95) (2) beslag tillverkat av formvaran plåt, avsett att skydda underliggande yta från yttre påverkan (TNC 95)

 • skötsel:

  driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial (Aff-definitioner 10) Exempel på åtgärder som ingår i skötsel är justering av dörrar, inställning av brännare, städning, renhållning, snöröjning, byte av luftfilter, påfyllning av kolpulver i en kopieringsmaskin och uppdatering av ett arkiv.

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan