VVS & Kyla 22
|
AMA RA
TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER
Generation 
VVS & Kyla 22

RBTERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Fästmetoder för isolervaror

Bandning

Isolervara... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta krav på begränsning av värmeförluster... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anvisning:

  beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • deklarerad värmekonduktivitet:

  den deklarerade värmekonduktiviteten, λD, bygger på statistisk behandling av uppmätta värden och avser torr isolering vid en medeltemperatur av +10 °C. I den deklarerade värmekonduktiviteten ingår inte eventuella korrektioner för förhöjd fukthalt, avvikande temperatur eller kompression

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • drifttemperatur:

  under drift normalt rådande temperatur

 • fläktrum:

  driftrum med fläkt, avsett för ventilationssystem (TNC 95); jämför driftrum

 • igensättning:

  arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller håltagningen (TNC 95)

 • ljudabsorption:

  reducering av ljudenergin genom energiupptagning hos ett ämne (TNC 95); jämför ljuddämpning Ordet (ljud)absorption bör inte användas i betydelsen "(ljud)absorptionsarea".

 • ljudisolering:

  (ljudisolervara) material som har förmåga att begränsa ljudgenomgång (TNC 95) (ljudisolering) minskning av ljudöverföring (TNC 95)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan