VVS & Kyla 22
|
AMA RA
LUFTDON M M
Generation 
VVS & Kyla 22

QMLUFTDON M M

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Luftdon avsett att anslutas... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • efterklangsfält:

  del av rum inom vilket ljudtrycksnivån är konstant och endast beroende av ljudkällans avgivna effekt och reflekterat ljud men ej av avståndet till ljudkällan (TNC 69)

 • egendämpning:

  sänkning av den ljudeffekt som ett luftdon insatt i kanalmynning åstadkommer och som överförs från kanalsystemet till ett utrymme (TNC 69)

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95) Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • kastlängd:

  (för luftstråle:) största avstånd mellan centrum av ett tilluftsdon och ett plan som tangerar en bestämd envelopp (isovel) till luftstrålen från donet och är vinkelrät mot avsedd inströmningsriktning Ofta används den envelopp (isovel) där lufthastigheten är 0,2 m/s (L0,2).

 • ljuddämpning:

  reducering av ljudenergins spridning med hjäip av ljudabsorption eller ljudreflektion (TNC 95); jämför ljudabsorption

 • ljudeffektnivå:

  ljudeffekt i förhållande till en vald referensnivå (TNC 95) Ljudeffektnivå uttryckt i decibel, dB, beräknas enligt formeln: Lw = 10 lg (W/W0) där W = aktuell ljudeffekt i W W0 = referenseffekt = 1 pW

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • luftdon:

  don som utgör gräns mellan behandlat utrymme och kanalsystem och som vanligen är avsett att åstadkomma viss luftrörelse i vistelsezonen (TNC 95) Luftdon kan vara frånluftsdon, tilluftsdon eller överluftsdon.

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • oktavband:

  frekvensband mellan två frekvensvärden med frekvensförhållandet 2:1 (TNC 69)

 • rumsluft:

  även inneluft luft inne i ett rum (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • takgenomföring:

  kanaldel avsedd att passera yttertak

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • totaltryckfall:

  minskning av totaltryck mellan två punkter i en kanal med strömmande gas

 • vistelsezon:

  utrymme inom rum i vilket personer i huvudsak anses vistas, och för vilken krav kan anges på luftens hastighet, temperatur, fuktighet och renhet (TNC 95)

Till toppen av sidan