VVS & Kyla 22
|
AMA RA
LUFTFUKTARE, LUFTAVFUKTARE M M
Generation 
VVS & Kyla 22

QHLUFTFUKTARE, LUFTAVFUKTARE M M

RA

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • DN:

  även nominell storlek (om rör:) numerisk storleksbeteckning som är gemensam för alla komponenter i ett rörledningssystem, dock inte för komponenter betecknade med ytterdiameter eller gängstorlek (TNC 95) I de fall föreskrift är anknuten till storlek för DN och aktuell rörtyp inte omfattas av ovanstående begreppsförklaring avses med DN närmast motsvarande dimension som används för den aktuella rörtypen. Beteckningen DN hänför sig till nominell diameter, en benämning som dock bör undvikas, liksom den äldre benämningen anslutningsnummer.

 • efterklangsfält:

  del av rum inom vilket ljudtrycksnivån är konstant och endast beroende av ljudkällans avgivna effekt och reflekterat ljud men ej av avståndet till ljudkällan (TNC 69)

 • fuktningsgrad:

  (för en luftfuktningsprocess som sker vid konstant våt temperatur:) kvot av upptagen vattenmängd i luft och den vattenmängd som skulle ha upptagits vid mättning

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95) Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • ljudeffektnivå:

  ljudeffekt i förhållande till en vald referensnivå (TNC 95) Ljudeffektnivå uttryckt i decibel, dB, beräknas enligt formeln: Lw = 10 lg (W/W0) där W = aktuell ljudeffekt i W W0 = referenseffekt = 1 pW

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • luftavfuktare:

  apparat för avfuktning av luft (TNC 95)

 • luftfilter:

  filter i luftbehandlingssystem (TNC 95)

 • luftfuktare:

  apparat för fuktning av luft (TNC 95)

 • tilluft:

  luft som tillförs ett rum eller ett luftbehandlingssystem efter behandling (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft Tilluft kan vara uteluft, cirkulationsluft, återluft eller överluft; se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft.

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan