VVS & Kyla 22
|
AMA RA
LUFTFILTER
Generation 
VVS & Kyla 22

QGBLUFTFILTER

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Filterskåp för luftfilter avsett ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Här anges filter för avskiljning av fasta partiklar ur ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • filter:

  anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95) Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt

 • sluttryckfall:

  (för luftfilter:) av tillverkare rekommenderat högsta tryckfall genom filter vid angivet luftflöde (TNC 69)

 • stoft:

  fasta partiklar med olika dimensioner och ursprung, vilka i allmänhet kan hålla sig svävande någon tid i en gas (TNC 69) I vissa sammanhang används ordet damm som synonym till stoft, till exempel i samband med naturligt stoft eller stoft från partikelalstrande process (stenkrossning, tröskning och dylikt).

 • stofthållningsförmåga:

  förmåga hos till exempel luftfilter att kvarhålla stoft (TNC 69)

 • tryckmätare:

  visande mätdon för mätning av tryck i gaser och vätskor

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan