VVS & Kyla 22
|
AMA RA
RUMSKYLAPPARATER
Generation 
VVS & Kyla 22

PTCRUMSKYLAPPARATER

AMA

Rumskylapparat ska vara utförd så att angiven miljö ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • kyleffekt
 • temperatur ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • efterklangsfält:

  del av rum inom vilket ljudtrycksnivån är konstant och endast beroende av ljudkällans avgivna effekt och reflekterat ljud men ej av avståndet till ljudkällan (TNC 69)

 • köldbärare:

  medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • ljudeffektnivå:

  ljudeffekt i förhållande till en vald referensnivå (TNC 95) Ljudeffektnivå uttryckt i decibel, dB, beräknas enligt formeln: Lw = 10 lg (W/W0) där W = aktuell ljudeffekt i W W0 = referenseffekt = 1 pW

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • luftkylare:

  värmeväxlare för minskning av lufts temperatur och i många fall även vatteninnehåll (TNC 95)

 • oktavband:

  frekvensband mellan två frekvensvärden med frekvensförhållandet 2:1 (TNC 69)

Till toppen av sidan