VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ledningar av kylkopparrör
Generation 
VVS & Kyla 22

PNU.36Ledningar av kylkopparrör

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Kylkopparrör ska levereras... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Utloppsledning beskrivs under PSG.12.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

  • köldmedium:

    ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan