VVS & Kyla 22
|
AMA RA
RÖRLEDNINGAR M M
Generation 
VVS & Kyla 22

PNRÖRLEDNINGAR M M

AMA

Fog och fog med koppling på rörledning för tappvatten... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om rör och komponenter ska vara typgodkända och godkända... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avzinkningshärdigt:

  med avzinkningshärdigt material eller avzinkningshärdigt utförande avses material med låg utfällning av zink. Avser som regel mässing. Avzinkningshärdighet ska vara verifierad genom typgodkännande eller vara testat enligt SS-EN ISO 6509-1 och ha medelvärde för avzinkning på 200 μm och enstaka värden på maximalt 400 μm. Test och verifiering av resultat ska vara utfört av oberoende part

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • expansionskärl:

  öppen eller sluten behållare i ett vätskesystem avsedd att ta upp de förändringar i systemets vätskevolym som under drift uppkommer genom variationer i temperaturen (TNC 95)

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • golvbrunn:

  golvavlopp med luktlås (TNC 95); jämför spygatt

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • köldmedium:

  ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • mätvärde:

  värde erhållet vid mätning Mätvärde kan vara korrigerat eller okorrigerat värde (visst värde). Mätvärde kan vara värde från enstaka mätning eller medelvärde från upprepade mätningar.

 • stomljud:

  ljud som fortplantas via en byggnads stomme (TNC 95)

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

 • tappvatten:

  vatten som distribueras i rörledningssystem och som är åtkomligt via tappventil eller annan utloppsarmatur (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • tryckmätare:

  visande mätdon för mätning av tryck i gaser och vätskor

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • värmevatten:

  vatten använt som värmebärare (TNC 95); jämför hetvatten

Till toppen av sidan