VVS & Kyla 22
|
AMA RA
BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
Generation 
VVS & Kyla 22

PLBEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

AMA

Montering och installation ska utföras enligt ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och rubrik

 • ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • behållare:

  kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • intyg:

  underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan