VVS & Kyla 22
|
AMA RA
VÄRMEVÄXLARE
Generation 
VVS & Kyla 22

PJBVÄRMEVÄXLARE

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tillverkningsskyltar

Värmeväxlare ska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Värmeväxlare i luftbehandlingssystem anges under aktuell kod... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • beräkningstemperatur:

  temperatur som används för hållfasthetsberäkning

 • beräkningstryck:

  tryck för vilket ett tryckkärl har hållfasthetsberäknats Beräkningstrycket är lika med högsta tillåtet drifttryck, eventuellt med vissa tillägg.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • egenkontroll:

  kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar

 • intyg:

  underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • tryckkärl:

  en behållare, som inte är en cistern, som består av ett eller flera rum och som har konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck, inkluderande till behållaren direkt sammanfogade delar fram till anslutningspunkten till annan anordning (AFS 2017:3)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

 • värmeväxlarenhet:

  förtillverkat aggregat med värmeväxlare, pump, styrutrustning och dylikt

Till toppen av sidan