VVS & Kyla 22

PJB.3Värmeväxlare för spillvatten

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Konstruktion

Värmeväxlares avloppssida... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Här anges så kallad avloppsvärmeväxlare.

Ange

 • verkningsgrad...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • golvbrunn:

  golvavlopp med luktlås (TNC 95); jämför spygatt

 • igensättning:

  arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller håltagningen (TNC 95)

 • intyg:

  underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

 • skötsel:

  driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial (Aff-definitioner 10) Exempel på åtgärder som ingår i skötsel är justering av dörrar, inställning av brännare, städning, renhållning, snöröjning, byte av luftfilter, påfyllning av kolpulver i en kopieringsmaskin och uppdatering av ett arkiv.

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan