VVS & Kyla 22
|
AMA RA
PANNOR
Generation 
VVS & Kyla 22

PHBPANNOR

AMA

Beträffande terminologi för varmvattenpannor gäller SS-EN ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

 • panntyp, till exempel ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • beräkningstemperatur:

  temperatur som används för hållfasthetsberäkning

 • beräkningstryck:

  tryck för vilket ett tryckkärl har hållfasthetsberäknats Beräkningstrycket är lika med högsta tillåtet drifttryck, eventuellt med vissa tillägg.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • drifttemperatur:

  under drift normalt rådande temperatur

 • eldstad:

  fast anordning för förbränning av fast, flytande eller gasformigt bränsle (TNC 95); jämför eldningsapparat

 • fogmassa:

  massa avsedd att ta upp fogrörelser elastisk fogmassa fogmassa som efter härdning har ett övervägande elastisk beteende, det vill säga de kvarvarande spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser försvinner snabbt

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • intyg:

  underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • panna:

  även värmepanna tryckkärl i vilket värme som frigjorts ur bränsle eller elenergi överförs till värmebärare (vanligen vatten) för värmeavgivning utanför tryckkärlet (TNC 95)

 • rökkanal:

  kanal för bortledande av rökgas från eldstad (TNC 95)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • värmebärare:

  ämne för överföring av värmeenergi från en del av ett värmesystem till en annan del (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare Värmebärare bör inte benämnas värmemedium.

Till toppen av sidan