VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kylkompressoraggregat, kylaggregat och värmepumpsaggregat
Generation 
VVS & Kyla 22

PAK.5Kylkompressoraggregat, kylaggregat och värmepumpsaggregat

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Aggregat ska vara försett med

 • ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Säkerhetskrav för utloppsledningar, ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens

 • förångare:

  värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

 • kylmedel:

  medium, till exempel luft, vatten, som bortför värme från värmeavgivande delar; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare Kylmedel kan i en värmepump- eller värmeåtervinningsanläggning även vara värmebärare. Figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare.

 • köldbärare:

  medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • köldmedium:

  ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

 • styrsätt:

  (för brännare:) manuell styrning styrning av luft- och bränsletillförsel sker manuellt automatisk styrning till–från effektstyrning sker genom olika brinntid, vid konstant bränsletillförsel tvåstegsstyrning effektstyrning sker genom växling mellan två konstanta bränsleflöden (hög-låg) och stoppat bränsleflöde flerstegsstyrning effektstyrning sker genom växling mellan flera olika, konstanta bränsleflöden och stoppat bränsleflöde steglös styrning effektstyrning sker steglöst

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • tryckmätare:

  visande mätdon för mätning av tryck i gaser och vätskor

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • vibrationsdämpare:

  elastisk komponent som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande konstruktion för att minska överförda vibrationer

Till toppen av sidan