VVS & Kyla 22
|
AMA RA
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
Generation 
VVS & Kyla 22

8STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

AMA

System och funktioner

Apparater, maskiner och utrustningar... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta projektörens ansvar att inom ramen för sitt uppdrag... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • brandcell:

  utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95) Beträffande fönster, dörrar och dylikt i avskiljande konstruktioner, se BBR 5:232.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • håltagning:

  operation som görs i efterhand och som åstadkommer urtag eller hål genom att material avlägsnas från vissa partier som blivit fyllda tidigare under produktionsprocessen

 • igensättning:

  arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller håltagningen (TNC 95)

 • inkoppling:

  inskärning i befintlig ledning för anslutning av ny ledning (Bygghandlingar 90)

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

 • stoft:

  fasta partiklar med olika dimensioner och ursprung, vilka i allmänhet kan hålla sig svävande någon tid i en gas (TNC 69) I vissa sammanhang används ordet damm som synonym till stoft, till exempel i samband med naturligt stoft eller stoft från partikelalstrande process (stenkrossning, tröskning och dylikt).

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • ursparning:

  operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande

 • överlast:

  procentuell effekthöjning vid kontinuerlig drift över märkeffek

Till toppen av sidan