VVS & Kyla 22
|
AMA RA
VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM
Generation 
VVS & Kyla 22

5VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

AMA

Miljöbetingelser

Korrosionsmiljö

Tabell AMA...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Hur beskrivningar för utförande- och... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • aggregatrum:

  driftrum som är avsett för aggregat ingående i installation (TNC 95)

 • avloppsvatten:

  vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning, dike eller dylikt (TNC 95); jämför spillvatten

 • beställare:

  uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare (TNC 95)

 • brandcell:

  utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95) Beträffande fönster, dörrar och dylikt i avskiljande konstruktioner, se BBR 5:232.

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • driftutrymmen:

  utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel, till exempel fläktrum, städutrymmen, hissmaskinutrymmen, avfallsutrymmen, undercentraler och pannrum (BBR)

 • enhetsaggregat:

  (i luftbehandlingsinstallation:) sammanbyggt aggregat, bestående av fläkt samt en eller flera av följande delar: luftfilter, luftvärmare, luftkylare, luftfuktare, luftavfuktare, blandningsdel och värmeåtervinnare (TNC 95)

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • inkoppling:

  inskärning i befintlig ledning för anslutning av ny ledning (Bygghandlingar 90)

 • köldbärare:

  medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • köldmedium:

  ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • potentialutjämning:

  elektrisk förbindning som medför att utsatta delar och främmande delar, inte tillhörande elinstallationen, får ungefär samma elektriska potential

 • produktionsresultat:

  resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av del av eller helt byggnadsverk (BSAB 96) Utöver de egentliga produktionsresultaten ingår även andra resultat som till exempel hjälparbeten (hjälpproduktionsresultat) eftersom även de behövs för uppförande av byggnadsverk. Produktion ska tolkas i vid mening och omfattar förberedande arbeten, rivning, nybyggnad, flyttning samt värdehöjande underhåll.

 • tappvatten:

  vatten som distribueras i rörledningssystem och som är åtkomligt via tappventil eller annan utloppsarmatur (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • vattenlås:

  luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan