MÄTARE

Begreppsbestämningar

 • absorptionsarea:

  även ekvivalent ljudabsorptionsarea (hos ett rum eller ett föremål däri:) storleken av den yta med absorptionsfaktorn lika med 1, som vid given frekvens och energitäthet absorberar ljudenergin lika snabbt som ifrågavarande rum eller föremål (TNC 95)

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95)    Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare.    Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt.

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan