TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

Begreppsbestämningar

 • anvisning:

  beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt (TNC 95)

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95)    Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • drifttemperatur:

  under drift normalt rådande temperatur

 • fläktrum:

  driftrum med fläkt, avsett för ventilationssystem (TNC 95); jämför driftrum

 • fästdon:

  don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge    Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

 • igensättning:

  arbete med att gjuta eller mura igen eller genom annan metod sätta igen efter ursparning eller håltagning sedan avsett arbete utförts i ursparningen eller håltagningen (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • ljudabsorption:

  reducering av ljudenergin genom energiupptagning hos ett ämne (TNC 95); jämför ljuddämpning    Ordet (ljud)absorption bör inte användas i betydelsen "(ljud)absorptionsarea".

 • ljudisolering:

  (ljudisolervar) material som har förmåga att begränsa ljudgenomgång (TNC 95) (ljudisolering) minskning av ljudöverföring (TNC 95)

 • tappvarmvatten:

  även varmvatten värmt tappvatten (TNC 95)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • värmevatten:

  vatten använt som värmebärare (TNC 95); jämför hetvatten

 • ångbroms:

  materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan