VVS & Kyla 16

QJSPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

 • krav på tryckklass för varje typ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • blandningsdon:

  don för blandning av två luftströmmar (TNC 69)

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • efterklangsfält:

  del av rum inom vilket ljudtrycksnivån är konstant och endast beroende av ljudkällans avgivna effekt och reflekterat ljud men ej av avståndet till ljudkällan (TNC 69)

 • egendämpning:

  sänkning av den ljudeffekt som ett luftdon insatt i kanalmynning åstadkommer och som överförs från kanalsystemet till ett utrymme (TNC 69)

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95)    Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • ljudeffektnivå:

  ljudeffekt i förhållande till en vald referensnivå (TNC 95)    Ljudeffektnivå uttryckt i decibel, dB, beräknas enligt formeln:    Lw = 10 lg (W/W0)    där    W = aktuell ljudeffekt i W    W0 = referenseffekt = 1 pW

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95)    Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare.    Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • oktavband:

  frekvensband mellan två frekvensvärden med frekvensförhållandet 2:1 (TNC 69)

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan