RUMSAPPARATER FÖR VÄRMNING OCH KYLNING

Begreppsbestämningar

 • efterklangsfält:

  del av rum inom vilket ljudtrycksnivån är konstant och endast beroende av ljudkällans avgivna effekt och reflekterat ljud men ej av avståndet till ljudkällan (TNC 69)

 • filter:

  anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

 • galler:

  även luftgaller luftdon utformat som ett spjälverk (TNC 69) Luftgaller kan förses med spjäll eller med ställbara lameller för strypning och riktning av luftflödet.

 • ljudeffektnivå:

  ljudeffekt i förhållande till en vald referensnivå (TNC 95)    Ljudeffektnivå uttryckt i decibel, dB, beräknas enligt formeln:    Lw = 10 lg (W/W0)    där    W = aktuell ljudeffekt i W    W0 = referenseffekt = 1 pW

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95)    Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare.    Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • styrning:

  (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan