BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

Begreppsbestämningar

 • behållare:

  kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål    Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan