VÄRMEVÄXLARE

Begreppsbestämningar

 • beräkningstemperatur:

  temperatur som används för hållfasthetsberäkning

 • beräkningstryck:

  tryck för vilket ett tryckkärl har hållfasthetsberäknats    Beräkningstrycket är lika med högsta tillåtet drifttryck, eventuellt med vissa tillägg.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • tryckkärl:

  en behållare som konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck. Till tryckkärlet räknas sådana delar som är direkt fogade till behållaren fram till anslutningspunkten till någon annan anordning. Ett tryckkärl kan innehålla ett eller flera rum (AFS 2005:3)

 • vattenvärmare:

  apparat för värmning av tappvarmvatten eller värmevatten (TNC 95)

 • värmevatten:

  vatten använt som värmebärare (TNC 95); jämför hetvatten

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95)    Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan