BRÄNNARE M M

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • drifttryck:

  det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • oljebrännare:

  brännare som finfördelar eller förgasar och tänder eldningsoljan samt tillför förbränningsluften (TNC 81)    Oljebrännare kan indelas i blandnings(olje)-, förgasnings(olje)-, rotations(olje)-, trycklufts(olje)- och tryckoljebrännare.

 • panna:

  även värmepanna tryckkärl i vilket värme som frigjorts ur bränsle eller elenergi överförs till värmebärare (vanligen vatten) för värmeavgivning utanför tryckkärlet (TNC 95)

 • styrning:

  (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

 • tändningssätt:

  elektrisk tändning tändning med elektrisk ljusbåge gaselektrisk tändning tändning med gaslåga som tänds med elektrisk ljusbåge oljeelektrisk tändning tändning med tunnoljelåga som tänds med elektrisk ljusbåge pilotlågetändning tändning med en ständigt brinnande låga (gas eller olja)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

 • ångpanna:

  tryckkärl där vatten förångas vid ett tryck över atmosfärstrycket genom tillsats av värme frigjort ur bränsle (inte kärnbränsle) eller annan energi (TNC 95); jämför högtrycksångpanna, lågtrycksångpanna    Ångan är avsedd att användas utanför kärlet.    Hetvattenpanna, från vilken mer än 5 procent av tillförd energi tas ut i form av ånga, betraktas som ångpanna.

Till toppen av sidan