STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Begreppsbestämningar

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • driftinstruktion:

  skriftlig instruktion som behövs för att hålla en fastighet, installation eller liknande i funktion

 • driftkort:

  handling som innehåller driftinstruktion (TNC 95); jämför drift

 • driftutrymmen:

  utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel, till exempel fläktrum, städutrymmen, hissmaskinutrymmen, avfallsutrymmen, undercentraler och pannrum (BBR)

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • håltagning:

  operation som görs i efterhand och som åstadkommer urtag eller hål genom att material avlägsnas från vissa partier som blivit fyllda tidigare under produktionsprocessen (TNC 98)

 • kanalisation:

  utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar    Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95)    Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • produktionsresultat:

  resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av del av eller helt byggnadsverk (BSAB 96)    Utöver de egentliga produktionsresultaten ingår även andra resultat som till exempel hjälparbeten (hjälpproduktionsresultat) eftersom även de behövs för uppförande av byggnadsverk. Produktion ska tolkas i vid mening och omfattar förberedande arbeten, rivning, nybyggnad, flyttning samt värdehöjande underhåll.

 • stoft:

  fasta partiklar med olika dimensioner och ursprung, vilka i allmänhet kan hålla sig svävande någon tid i en gas (TNC 69)    I vissa sammanhang används ordet damm som synonym till stoft, till exempel i samband med naturligt stoft eller stoft från partikelalstrande process (stenkrossning, tröskning och dylikt).

 • styrning:

  (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

 • ursparning:

  operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 98)

 • överlast:

  procentuell effekthöjning vid kontinuerlig drift över märkeffek

Till toppen av sidan