LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

Begreppsbestämningar

 • absorptionsarea:

  även ekvivalent ljudabsorptionsarea (hos ett rum eller ett föremål däri:) storleken av den yta med absorptionsfaktorn lika med 1, som vid given frekvens och energitäthet absorberar ljudenergin lika snabbt som ifrågavarande rum eller föremål (TNC 95)

 • brandgas:

  gasblandning som utvecklas vid brand, bestående av gasformiga förbränningsprodukter och varm luft (TNC 95); jämför rökgas

 • efterklangsfält:

  del av rum inom vilket ljudtrycksnivån är konstant och endast beroende av ljudkällans avgivna effekt och reflekterat ljud men ej av avståndet till ljudkällan (TNC 69)

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

 • fläktrum:

  driftrum med fläkt, avsett för ventilationssystem (TNC 95); jämför driftrum

 • insättningsdämpning:

  sänkning av ljudeffektnivå som en i ett kanalsystem insatt komponent åstadkommer (TNC 69)

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95)    Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • ljuddämpning:

  reducering av ljudenergins spridning med hjäip av ljudabsorption eller ljudreflektion (TNC 95); jämför ljudabsorption

 • ljudeffektnivå:

  ljudeffekt i förhållande till en vald referensnivå (TNC 95)    Ljudeffektnivå uttryckt i decibel, dB, beräknas enligt formeln:    Lw = 10 lg (W/W0)    där    W = aktuell ljudeffekt i W    W0 = referenseffekt = 1 pW

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95)    Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare.    Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • luftdon:

  don som utgör gräns mellan behandlat utrymme och kanalsystem och som vanligen är avsett att åstadkomma viss luftrörelse i vistelsezonen (TNC 95)    Luftdon kan vara frånluftsdon, tilluftsdon eller överluftsdon.

 • potentialutjämning:

  elektrisk förbindning som medför att utsatta delar och främmande delar, inte tillhörande elinstallationen, får ungefär samma elektriska potential

 • spjäll:

  don i kanal avsett för injustering eller styrning av luftflöde eller annat gasflöde (TNC 95)

 • styrning:

  (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

Till toppen av sidan