VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Begreppsbestämningar

 • aggregatrum:

  driftrum som är avsett för aggregat ingående i installation (TNC 95)

 • avloppsvatten:

  vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning, dike eller dylikt (TNC 95); jfr spillvatten

 • beställare:

  uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare (TNC 95)

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95)    Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • driftutrymmen:

  utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel, till exempel fläktrum, städutrymmen, hissmaskinutrymmen, avfallsutrymmen, undercentraler och pannrum (BBR)

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95)    Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare.    Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • potentialutjämning:

  elektrisk förbindning som medför att utsatta delar och främmande delar, inte tillhörande elinstallationen, får ungefär samma elektriska potential

 • styrning:

  (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

 • tappvatten:

  vatten som distribueras i rörledningssystem och som är åtkomligt via tappventil eller annan utloppsarmatur (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

 • vattenlås:

  luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan