VVS & Kyla 12

QLVENTILATIONSKANALER M M

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Kanaldetaljer ska vara utförda av... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange om någon del av kanalsystemet... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95)    Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • drifttryck:

  det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • kanalsystem:

  (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95)    Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • stomljud:

  ljud som fortplantas via en byggnads stomme (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan