Tätning med fogmassa

Begreppsbestämningar

 • avslipning:

  lättare slipning på en yta före eller mellan målningsbehandlingar för att ta bort små ojämnheter Vid avslipning används slippapper, karborundumsten, putsskrapor och dylikt, varvid underlagets beskaffenhet avgör val av arbetsmetod.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • bottningslist:

  list som monteras i fog för att ge fogmassan önskat tvärsnitt

 • elastisk fogmassa:

  fogmassa som efter härdningen har ett övervägande elastiskt beteende, det vill säga de kvarvarande spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser är i det närmaste proportionella mot deformationen

 • fogbredd:

  se figur Mätning av fogbredd, se Måttdefinitioner – Nr 28. fogbredd vid upplag se figur Mätning av fogbredd, se Måttdefinitioner – Nr 28. Mätning av upplagslängd, se Måttdefinitioner – Nr 36.

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • fogtätning:

    Fogtätning av mattor och dylikt kan utföras genom exempelvis fogförslutning eller svetsning.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • grundning:

  (vid målning:) första behandling med färg på ytor som ska genomgå ytterligare målning (vid putsning:) första moment vid putsning för att säkerställa god vidhäftning och jämn vattensugning för efterföljande putsskikt

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • parallellfog:

  fog där fogsidorna är parallella och där fogrörelsen sker parallellt med fogytan

 • plastisk fogmassa:

  fogmassa som efter härdningen har ett övervägande plastiskt beteende, dvs de spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser försvinner snabbt

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • tätmedel:

  fyllande fogmaterial som samtidigt har en god vidhäftning mot angränsande material

 • vinkelfog:

  fog där fogsidorna bildar vinkel

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • väggvinkel:

  vinkel mellan två väggar

Till toppen av sidan