Hus 21
|
AMA RA MER
INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M
Generation 
Hus 21

XBINREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För kvalitet, avseende material ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Information:

 • Projektering av inredning, AB Svensk ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel 1

Arbete mäts i antal.

Regeln gäller ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • blästring:

  ytbehandling varvid ett kornigt material som kvartssand, stålsand eller karborundum med stor hastighet slungas mot ytan

 • byggplatsmålning:

  målning som utförs på byggplatsen

 • faner:

  tunn skiva av trä, avsedd att användas som ytbeläggning i förskönande eller förstärkande syfte eller att ingå i plywood eller lamellträ (TNC 95) Faner är antingen knivskuren eller svarvad med en tjocklek upp till 5 mm.

 • fingerskarv:

  limmad längdskarv utformad med fingerliknande kilar som griper in i motsvarande spår

 • fjäder:

  (på spontat virke:) ett utstående parti längs kanten av en bräda eller dylikt, avsett för fogning tillsammans med en annan brädas not

 • floatglas:

  kan även benämnas flytglas och flytplanat glas genomsynligt planglas som under ett skede i tillverkningen har flutit på en yta av smält metall (flytplaning) och samtidigt värmts uppifrån (TNC 95)

 • fogförslutning:

  (av plastmattor och dylikt:) hopfogning med kemiska medel eller värme Exempel: Fogförslutning med hjälp av kemiska medel (till exempel fogvätska eller pasta) eller med hjälp av varmluft eller annan tillförd värme och smälttråd.

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • fuktkvot:

  kvot mellan materialets innehåll av förångningsbart vatten och materialets torra vikt se även under målfuktkvot Fuktkvot anges normalt i procent.

 • färg:

  (vid målning:) material bestående av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment avsett att anbringas på en yta och efter torkning bilda ett tunt skikt

 • fästmassa:

  massa som medger läggning och sättning av beläggningar och beklädnader i tunna skikt

 • glans:

  förmåga hos yta att speglande reflektera ljus En yta som har hög glans sägs vara blank, medan en yta som saknar glans sägs vara matt.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • hellimning:

  limning där lim stryks över hela fogytan

 • hus:

  byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • lack:

  material bestående av bindemedel, lösningsmedel och eventuella tillsatsämnen men utan pigment, avsett att anbringas på en yta för att efter torkning bilda ett fast, genomsynligt skikt

 • laminat:

  material som är uppbyggt av flera skikt vilka är förenade med varandra

 • laminerat glas:

  glas bestående av flera glasskikt som är förenade med hjälp av mellanliggande plastskikt

 • linolja:

  olja från frön av linväxten Linium usitatissimum

 • maskinglas:

  benämns även draget planglas genomsynligt planglas som framställts genom att den smälta glasmassan dragits kontinuerligt mellan valsar

 • massivt trä:

  trä som inte är fanerat, laminerat eller pålimmat

 • målfuktkvot:

  begärd fuktkvot i ett virkesparti, uttryckt som ett procenttal Målfuktkvot definieras i SS-EN 14298. Standarden beskriver även ett virkespartis tillåtna medelfuktkvot och spridning av fuktkvoten hos enskilda virkesstycken. Målfuktkvot är inte tillämpbar för limträ, KL-trä och fanerträ. Vid tillverkning av limträ, KL-trä och fanerträ utgår man från begreppet referensfuktkvot, som är den fuktkvot vid vilken måldimension uppnås.

 • måttsättning:

  se dimensionsmåttsättning och lägemåttsättning

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • platta:

  produkt som är bestämd i alla dimensioner och har liten tjocklek i förhållande till längd och bredd och som tar upp belastning huvudsakligen vinkelrätt mot sitt eget plan En platta är tjockare och styvare än en skiva.

 • skiva:

  formstabil produkt som har bestämd tjocklek som är betydligt mindre än dess längd eller bredd och som har en hög grad av styvhet

 • storkök:

  kök avsett för beredning och tillagning av livsmedel utanför enskilt hushåll (TNC 95)

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt.

 • träfiberskiva:

  skiva bestående av lignocellulosafibrer, vilkas bindning till varandra i första hand beror på fibrernas egna vidhäftningsegenskaper (TNC 95)

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan