BYGGPLATSMÅLNING AV HUS

Begreppsbestämningar

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betonggolv:

  golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

 • bredspackling:

  spackling av helt arbetsstycke

 • byggplatsmålning:

  målning som utförs på byggplatsen

 • bättring:

  fläckvis målningsbehandling utförd på sådant sätt att ytan blir likvärdig till kvalitet och utseende med omgivande yta

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • färg:

  (vid målning:) material bestående av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment avsett att anbringas på en yta och efter torkning bilda ett tunt skikt

 • färgmaterial:

  ämne som ingår i färg, såsom bindemedel, pigment, torkmedel, lösningsmedel och tillsatsämne

 • glans:

  förmåga hos yta att speglande reflektera ljus En yta som har hög glans sägs vara blank, medan en yta som saknar glans sägs vara matt.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • grundning:

  (vid målning:) första behandling med färg på ytor som ska genomgå ytterligare målning (vid putsning:) första moment vid putsning för att säkerställa god vidhäftning och jämn vattensugning för efterföljande putsskikt

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • industriell målning:

  målning i industriell skala och med industriella metoder utförd i särskild för målning avsedd lokal hos respektive tillverkare eller i särskild lackeringsverkstad

 • kalkvattning:

  strykning med kalkvatten på en putsyta före efterföljande behandlingar, varigenom en jämnare och bättre grund för kalkmålning erhålls

 • kant i kant:

  skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

 • klarlack:

  opigmenterad genomsynlig lack

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • lackfärg:

  färg med stor andel bindemedel Till lackfärg med mera (LCS) hänförs bland annat följande pigmenterade målningsmaterial oljefärg, oljelackfärg, även rostskyddsfärg alkydfärg, även rostskyddsfärg och så kallat träskyddstäckfärg cellulosalackfärg härdlackfärg PVC lackfärg uretanfärg klorkautschukfärg.

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • murblock:

  formvara som är avsedd för murverk och som har ett format lämpat för hantering med två händer; jämför mursten (TNC 95)

 • målningsbehandling:

  del av utförande vid uppbyggnad av ett ytskikt i ett målningsarbete Exempel: Grundning, spackling, strykning, tapetsering och vävsättning.

 • målningsmaterial:

  material till utförande av målningsbehandlingar Exempel: Färg, spackelfärg, lim och klister.

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • relativ fuktighet (RF):

  kvot mellan verklig ånghalt och ånghalt vid mättnad vid samma temperatur (TNC 95)

 • rostskyddsgrundfärg:

  färg avsedd att appliceras på en stålyta för att dels ge god vidhäftning åt efterföljande skikt, dels hindra eller avsevärt fördröja korrosion

 • slamfärg:

  färg i vilken bindemedlet till väsentlig del består av stärkelseklister

 • slipning:

  (vid målning:) bearbetning med slipmedel av arbetsstycke före och mellan spacklingar och målningsbehandlingar för att göra ytan slätare

 • spackelfärg:

  dispersion av halvfast, salvartad konsistens avsedd för spackling Används i huvudsak vid spackling av väggar och tak. Spackelfärg benämndes tidigare även ”spackelmassa” eller ”spackel”.

 • spackling:

  utjämning av underlagets ojämnheter

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • takvinkel:

  vinkel mellan innertak och vägg

 • tapet:

    Till tapet hänförs även textiltapet och pappers- eller vävburen plast.

 • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt.

 • trådkant:

  cirka 2 mm kantöverlägg vid uppsättning av tapet eller dylikt

 • tätspackling:

  spackling med spackelfärg eller kitt tätt intill foder, lister, paneler eller dylikt

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • vinkel:

  kan benämnas innerhörn se figur, jämför hörn

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • vävklistring:

  uppsättning av väv med hjälp av klister som påförs antingen väven eller underlaget

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • ytfuktkvot:

  värde på en träytas fuktkvot

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan