Generell byggplatsmålning

Begreppsbestämningar

 • avfettning:

  rengöring av metallyta med fettlösande medel

 • avslipning:

  lättare slipning på en yta före eller mellan målningsbehandlingar för att ta bort små ojämnheter Vid avslipning används slippapper, karborundumsten, putsskrapor och dylikt, varvid underlagets beskaffenhet avgör val av arbetsmetod.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betonggolv:

  golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

 • blästring:

  ytbehandling varvid ett kornigt material som kvartssand, stålsand eller karborundum med stor hastighet slungas mot ytan

 • borstning:

  (vid målning:) avlägsnande av lösa föroreningar, rost och löst bunden färg från yta med hjälp av stålborste eller annan hård borste (på betong:) avdragen yta som borstas med kvast

 • bredspackling:

  spackling av helt arbetsstycke

 • farligt avfall:

  avfall som är explosivt, oxiderande, brandfarligt, irriterande, hälsoskadligt, giftigt, cancerframkallande, frätande, smittfarligt, fosterskadande, mutagent eller ekotoxiskt

 • färg:

  (vid målning:) material bestående av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment avsett att anbringas på en yta och efter torkning bilda ett tunt skikt

 • färgmaterial:

  ämne som ingår i färg, såsom bindemedel, pigment, torkmedel, lösningsmedel och tillsatsämne

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • grundning:

  (vid målning:) första behandling med färg på ytor som ska genomgå ytterligare målning (vid putsning:) första moment vid putsning för att säkerställa god vidhäftning och jämn vattensugning för efterföljande putsskikt

 • ispackling:

  (vid målning:) utfyllning av håligheter, mindre sprickor med mera med spackelfärg

 • kantlimning:

  (av beläggning eller beklädnad:) limning där lim stryks endast längs fogytans kanter

 • kittning:

  (vid målning:) utfyllning av glasfalser, springor och mindre håligheter med kitt Kittet kan vara brutet i kulör med omgivande yta.

 • klarlack:

  opigmenterad genomsynlig lack

 • lack:

  material bestående av bindemedel, lösningsmedel och eventuella tillsatsämnen men utan pigment, avsett att anbringas på en yta för att efter torkning bilda ett fast, genomsynligt skikt

 • lasering:

  behandling med genomsynlig färg som har ringa täckförmåga (TNC 95)

 • latexfärg:

  färg med latex som huvudsakligt bindemedel (TNC 88) Till latexfärg hänförs färger av typen PVA, akrylat och sampolymer.

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • makulering:

  klistring av underlagspapper (TNC 88) Underlagspapper kan utgöras av kraftpapper eller makulatur.

 • målningsmaterial:

  material till utförande av målningsbehandlingar Exempel: Färg, spackelfärg, lim och klister.

 • nyskick:

  kvalitetsnivå hos godkänd nyproducerad yta eller befintlig yta i motsvarande skick

 • påbättring:

  fläckvis strykning på ospacklad, ispacklad, i- och påspacklad eller finspacklad yta före strykning

 • pågrundning:

  strykning med färg avsedd för grundning på uppskrapade eller avnötta delar av yta

 • påspackling:

  spackling som utförs på ispackling för att fylla ut gropar

 • rengöring till fast underlag:

  rengöring så att kvarvarande yta utgör betryggande underlag för ommålning

 • rostskyddsgrundfärg:

  färg avsedd att appliceras på en stålyta för att dels ge god vidhäftning åt efterföljande skikt, dels hindra eller avsevärt fördröja korrosion

 • rostskyddstäckfärg:

  färg avsedd att strykas på grundfärgsskiktet vid korrosionsskyddsmålning

 • silikatfärg:

  vattenburen färg baserad på silikat (TNC 88) Silikatfärg används på mineraliskt underlag utomhus.

 • skarvspackling:

  utspackling av fogar och skarvar

 • slamfärg:

  färg i vilken bindemedlet till väsentlig del består av stärkelseklister

 • slipning:

  (vid målning:) bearbetning med slipmedel av arbetsstycke före och mellan spacklingar och målningsbehandlingar för att göra ytan slätare

 • spackelfärg:

  dispersion av halvfast, salvartad konsistens avsedd för spackling Används i huvudsak vid spackling av väggar och tak. Spackelfärg benämndes tidigare även ”spackelmassa” eller ”spackel”.

 • spackling:

  utjämning av underlagets ojämnheter

 • strykning:

  påföring av färg eller dylikt Strykning kan förutom penselstrykning även innefatta andra påföringsmetoder.

 • stålborstning:

  (vid målning:) avlägsnande av lösa föroreningar, rost och löst bunden färg från yta med hjälp av stålborste eller annan hård borste

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • tapet:

    Till tapet hänförs även textiltapet och pappers- eller vävburen plast.

 • tvättning för ommålning:

  rentvättning av ytan samt avsköljning

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • uppskrapning:

  av färgskikt eller lackskikt, rensning (av en yta) före ommålning eller omlackering genom skrapning på ställen där blåsor och sprickor uppstått i det gamla färgskiktet eller lackskiktet av tapet, rensning genom skrapning av löst sittande tapet

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • vävklistring:

  uppsättning av väv med hjälp av klister som påförs antingen väven eller underlaget

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan