Hus 21
|
AMA RA MER
SKIKT AV SKIVOR
Generation 
Hus 21

KSKIKT AV SKIVOR

AMA

Figurer i AMA är principiella och inte skalenliga. I... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Fästdon

Se kommentarer i avsnitt ZSE beträffande val av... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel 1

Arbete mäts i area.

Regeln gäller skivor i... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fogtätning:

    Fogtätning av mattor och dylikt kan utföras genom exempelvis fogförslutning eller svetsning.

 • fuktsäkerhetsprojektering:

  systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt I detta skede anges även de förutsättningar som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • målfuktkvot:

  begärd fuktkvot i ett virkesparti, uttryckt som ett procenttal Målfuktkvot definieras i SS-EN 14298. Standarden beskriver även ett virkespartis tillåtna medelfuktkvot och spridning av fuktkvoten hos enskilda virkesstycken. Målfuktkvot är inte tillämpbar för limträ, KL-trä och fanerträ. Vid tillverkning av limträ, KL-trä och fanerträ utgår man från begreppet referensfuktkvot, som är den fuktkvot vid vilken måldimension uppnås.

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • väderskydd:

  temporär konstruktion som är avsedd att täcka över eller kapsla in en yta där arbete pågår med en byggnad eller en anläggning, för att skydda personal och byggnadsverk från klimatisk påverkan

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • ångspärr:

  materialskikt avsett att försvåra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion; jämför fuktskyddsskikt

Till toppen av sidan