Taktäckningar och väggbeklädnader m m av överläggsplattor e d av profilerad plåt

Begreppsbestämningar

 • ankantning:

  förstyvning av fria kanter på plåtbeslag för anliggning mot underlag

 • austenitiskt rostfritt stål:

  huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • blindnitning:

  nitning från en sida utan mothåll

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • färg:

  (vid målning:) material bestående av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment avsett att anbringas på en yta och efter torkning bilda ett tunt skikt

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kontrollplan:

  dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • omslag:

  omvikning av fri kant på plåt Omslag utförs som enkelt omslag eller dubbelt omslag, se figurer.

 • profilerad plåt:

    Exempel: se figurer.

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • sidöverlapp:

  längsfog i profileringsriktningen mellan två överlappande överläggsplattor

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt.

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • underbeslag:

  plåtbeslag under överläggsplattor vid skorstenar, se till exempel figur AMA JT-.4512/1 och figur AMA JT-.4512/2

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • utgångslinje:

  referenslinje från vilken måttsättning utgår. Kan vara systemlinje, sekundärlinje eller komponent

 • vinkelränna:

  lutande ränndal mellan två takfall

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan