Uppdragningar av TT typ 1412 på vägg, sarg e d

Begreppsbestämningar

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • fästbleck:

  se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • skyddsbeläggning:

  beläggning avsedd att skydda underliggande yta mot mekanisk och klimatisk påverkan

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • underlagsspont:

  spontat virke med ena sidan rillad och den andra hyvlad alternativt båda sidor rillade Underlagsspont ersätter råspont.

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan