Hus 21
|
RA
TERMISK ISOLERING AV YTTERTAK ELLER YTTERBJÄLKLAG
Generation 
Hus 21

IBGTERMISK ISOLERING AV YTTERTAK ELLER YTTERBJÄLKLAG

RA

Beakta behov av luft- och ångspärr. Ange utförande under Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • ytterbjälklag:

  bjälklag som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat samt är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

 • ångspärr:

  materialskikt avsett att försvåra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion; jämför fuktskyddsskikt

Till toppen av sidan