Hus 21
|
AMA RA
TERMISK ISOLERING M M I HUS (EJ PLATSBYGGT KYL- ELLER FRYSRUM)
Generation 
Hus 21

IBTERMISK ISOLERING M M I HUS (EJ PLATSBYGGT KYL- ELLER FRYSRUM)

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Isolervara och fästdon får inte... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

I detta avsnitt anges isolering som i huvudsak kan hänföras... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avjämningsmassa:

  se under golvavjämningsmassa

 • bindemedel:

  beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • bruk:

  blandning av ett eller flera bindemedel, sand eller krossat stenmaterial med kornstorlek i huvudsak under 6 mm, eventuellt tillsatsmedel samt vatten (TNC 95) Bruk kan indelas efter användningsområde i murbruk och putsbruk. Brukets sammansättning anges i viktdelar eller i volymdelar med bokstavsbeteckning för bindemedel och med tal, av vilka det sista alltid anger sandmängden. viktbeteckningar: K 100/1 050 betecknar ett kalkbruk bestående av 100 kg kalk och 1 050 kg sand. M1 00/900 betecknar ett murcementbruk bestående av 100 kg murcement och 900 kg sand. KC 35/65/550 betecknar ett kalkcementbruk bestående av 35 kg kalk, 65 kg cement och 550 kg sand. I bruksbeteckningar med flera bindemedel ska summan av bindemedelstalen alltid vara 100. volymbeteckningar: K 1:5 betecknar ett kalkbruk bestående av 1 volymdel kalk och 5 volymdelar sand. KC 2:1:12 betecknar ett kalkcementbruk bestående av 2 volymdelar kalk, 1 volymdel cement och 12 volymdelar sand.

 • brädriven yta:

  (på betong:) yta som är avdragen och därefter slätbehandlad med rivbräda

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • fogtätning:

    Fogtätning av mattor och dylikt kan utföras genom exempelvis fogförslutning eller svetsning.

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • hus:

  byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • murblock:

  formvara som är avsedd för murverk och som har ett format lämpat för hantering med två händer; jämför mursten (TNC 95)

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • varmasfalt:

  bitumen som används i smält tillstånd för klistring

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • yttertak:

  konstruktion som uppåt avgränsar ett hus och som skyddar mot yttre klimat men som inte är avsett att användas för en verksamhet, till exempel att trafikeras eller vistas på

Till toppen av sidan