Hus 21
|
AMA RA
KONSTRUKTIONER AV ELEMENT AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT MATERIAL I HUS
Generation 
Hus 21

GSNKONSTRUKTIONER AV ELEMENT AV TRÄ ELLER TRÄBASERAT MATERIAL I HUS

AMA

Bärande konstruktioner ska utföras och kontrolleras ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta

 • att element av flera trämaterial, till exempel ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • austenitiskt rostfritt stål:

  huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • egenkontroll:

  kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar (TNC 94)

 • fanerträ:

  material som består av hoplimmade träfanerark med fibrerna orienterade i balkelementets längdriktning, alternativt med vissa av fanerskikten orienterade i skivelementets tvärriktning Fanerträ kan även benämnas LVL (Laminated Veneer Lumber).

 • fuktsäkerhetsprojektering:

  systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt I detta skede anges även de förutsättningar som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet.

 • färg:

  (vid målning:) material bestående av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment avsett att anbringas på en yta och efter torkning bilda ett tunt skikt

 • håltagning:

  åstadkommande av hål, slits, ränna eller dylikt i en konstruktion eller byggnadsdel genom bilning, borrning eller annan liknande arbetsmetod (TNC 95)

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • impregnering:

  behandling med lösning som tränger in i materialet Impregnering av trä utförs vanligen för att skydda mot röta och mot angrepp av organismer, exempelvis svampar eller insektslarver.

 • jämviktsfuktkvot:

  fuktkvoten hos ett material i fuktjämvikt med omgivningens relativa luftfuktighet och temperatur Trä som befinner sig i luft med konstant temperatur och luftfuktighet antar så småningom en bestämd fuktkvot, jämviktsfuktkvot.

 • KL-trä:

  kan även benämnas korslimmat trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera udda antal skikt

 • konstruktionsvirke:

  hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig bärande funktion

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • korslimmat trä:

  kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera udda antal skikt

 • lasering:

  behandling med genomsynlig färg som har ringa täckförmåga (TNC 95)

 • limträ:

  material som består av flera hoplimmade lameller med fibrerna orienterade i elementets längdriktning (TNC 95)

 • massivt trä:

  trä som inte är fanerat, laminerat eller pålimmat

 • målfuktkvot:

  begärd fuktkvot i ett virkesparti, uttryckt som ett procenttal Målfuktkvot definieras i SS-EN 14298. Standarden beskriver även ett virkespartis tillåtna medelfuktkvot och spridning av fuktkvoten hos enskilda virkesstycken. Målfuktkvot är inte tillämpbar för limträ, KL-trä och fanerträ. Vid tillverkning av limträ, KL-trä och fanerträ utgår man från begreppet referensfuktkvot, som är den fuktkvot vid vilken måldimension uppnås.

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • slamfärg:

  färg i vilken bindemedlet till väsentlig del består av stärkelseklister

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • utgångspunkt:

  referenspunkt från vilken måttsättning utgår

 • ytfuktkvot:

  värde på en träytas fuktkvot

Till toppen av sidan