SANERINGSARBETEN FÖR HUS

Begreppsbestämningar

  • avfall:

    föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1§)

  • farligt avfall:

    avfall som är explosivt, oxiderande, brandfarligt, irriterande, hälsoskadligt, giftigt, cancerframkallande, frätande, smittfarligt, fosterskadande, mutagent eller ekotoxiskt

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras se även under demontering

Till toppen av sidan