Undersökningar av hus

Begreppsbestämningar

 • avfall:

  föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1§)

 • farligt avfall:

  avfall som är explosivt, oxiderande, brandfarligt, irriterande, hälsoskadligt, giftigt, cancerframkallande, frätande, smittfarligt, fosterskadande, mutagent eller ekotoxiskt

 • rivning:

  material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras se även under demontering

 • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt.

Till toppen av sidan