Vattentäta skikt av asfaltmastix

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning.

 • asfaltlösning:

  kan även benämnas bitumenlösning bitumen löst i lösningsmedel

 • asfaltmastix:

  blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda av bitumen

 • beläggning:

  ytskikt på golv, trappor och dylikt Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beläggning. Vid stålbyggnad används begreppet beläggning även för färg.

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • byggpapp:

  armerad asfaltpapp avsedd för underlagstäckning, vattenavledande underlag eller fuktskydd

 • fläns:

  del på komponent (till exempel brunn, skyddsplåt eller stos) för att fästa eller ansluta komponenten i ett underlag Med fläns avses även kragar. Fläns kan vara av såväl hårt som mjukt material. Med fläns avses också liv i exempelvis I-profiler av stål.

 • gjutasfalt:

  blandning av bitumen, filler, sand och sten, där hålrummen i ballastmaterialet är helt fyllda av bitumen

 • klistring:

  (av tapeter, dukar, mattor och dylikt:) fastsättning genom påföring av vidhäftande material i flytande form, exempelvis klister, lim eller bitumen

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • naturasfalt:

  bitumen som har bildats i naturen Ett exempel på naturasfalt är trinidadasfalt.

 • polymermodifierad asfalt:

  bitumen med tillsatser av polymerer

 • puts:

  ytskikt av bruk

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • tätskiktsmatta:

  matta som är avsedd att utgöra tätskikt Tätskiktsmattor används i ytterbjälklag, innerbjälklag och på yttertak.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan