Konstruktioner av längdformvaror av barrträ

Begreppsbestämningar

 • austenitiskt rostfritt stål:

  huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • byggplatsmålning:

  målning som utförs på byggplatsen

 • dimensionshyvlat virke:

  virke som hyvlats på fyra sidor för att erhålla ett visst tvärsnittsmått Dimensionshyvlat virke har utseendemässigt lägre kvalitet än planhyvlat virke. Används främst för inbyggnad

 • fingerskarv:

  limmad längdskarv utformad med fingerliknande kilar som griper in i motsvarande spår

 • fuktkvot:

  kvot mellan materialets innehåll av förångningsbart vatten och materialets torra vikt, se även målfuktkvot Fuktkvot anges normalt i procent.

 • fuktsäkerhetsprojektering:

  systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt I detta skede anges även de förutsättningar som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet.

 • färg:

  (vid målning:) material bestående av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment avsett att anbringas på en yta och efter torkning bilda ett tunt skikt

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake, expanderdon.

 • hyvlat virke:

  virke med alla sidor hyvlade (TNC 95)

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • impregnering:

  behandling med lösning som tränger in i materialet Impregnering av trä utförs vanligen för att skydda mot angrepp av organismer, exempelvis svampar eller insektslarver.

 • jämviktsfuktkvot:

  fuktkvoten hos ett material i fuktjämvikt med omgivningens relativa luftfuktighet och temperatur Trä som befinner sig i luft med konstant temperatur och luftfuktighet antar så småningom en bestämd fuktkvot, jämviktsfuktkvot.

 • KL-trä:

  kan även benämnas korslimmat trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera skikt

 • konstruktionsvirke:

  hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig bärande funktion

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • korslimmat trä:

  kan även benämnas KL-trä skiva av sammanlimmade korslagda lameller i flera skikt

 • lasering:

  behandling med genomsynlig färg som har ringa täckförmåga (TNC 95)

 • limträ:

  material som består av flera hoplimmade lameller med fibrerna orienterade i elementets längdriktning (TNC 95)

 • målfuktkvot:

  begärd fuktkvot i ett virkesparti, uttryckt som ett procenttal Målfuktkvot definieras i SS-EN 14298. Standarden beskriver även ett virkespartis tillåtna medelfuktkvot och spridning av fuktkvoten hos enskilda virkesstycken.

 • plywood:

  skivmaterial uppbyggt av flera skikt av trä som limmats samman, vanligen med olika fiberriktningar

 • rundvirke:

  obarkat eller barkat i skog eller vid industri, men inte på annat sätt bearbetat virke Indelning efter bearbetning och dylikt.

 • slamfärg:

  färg i vilken bindemedlet till väsentlig del består av stärkelseklister

 • spontat virke:

  virke med not och fjäder (TNC 95)

 • styvhet:

  (hos bruk:) bruks förmåga att motstå deformation

 • sågat virke:

  virke som framställts genom sågning

 • träbaserat material:

  material som är tillverkat av sönderdelat trä, eventuellt med tillsatt bindemedel Exempel: träfiberskivor, spånskivor och plywood.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • längdformvaror:

  varor vars geometriska form har ett bestämt tvärsnitt men godtycklig längd Längdformvaror är inte färdiga för självständig funktion utan är avsedda att byggas samman.

Till toppen av sidan