Rivning av hus

Begreppsbestämningar

 • avfall:

  föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1§)

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • farligt avfall:

  avfall som är explosivt, oxiderande, brandfarligt, irriterande, hälsoskadligt, giftigt, cancerframkallande, frätande, smittfarligt, fosterskadande, mutagent eller ekotoxiskt

 • tak:

  Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion Se även under beklädnad och beläggning.

 • hus:

  byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

Till toppen av sidan