EL 22
|
AMA RA MER
Märkning av transportinstallationer m m
Generation 
EL 22

YGB.7Märkning av transportinstallationer m m

AMA

Märkning ska utföras ändamålsenlig och enhetlig i syfte... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan