EL 22
|
AMA RA MER
Apparatskåp
Generation 
EL 22

SKB.51Apparatskåp

AMA

Spänningsförande delar i apparatskåp... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Råd beträffande utrymmen finns i SS 4370102.

Beakta vid... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

MER

Apparatskåp i mark

Komplettering av ersättningsregeln

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370102)

 • jordfelsbrytare:

  en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • skötsel:

  (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

 • stannplan:

  horisontalplan, vanligen våningsplan, vid vilket korg eller flak normalt ska stanna

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • ställverk:

  (i elsystem:) kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för fördelning av elektrisk energi

 • tillsyn:

  systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • överströmsskydd:

  anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan