EL 22

SKB.42Kapslade kopplingsutrustningar för lågspänning

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Central ska vara utförd med... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta SS-EN IEC 61439-1.

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370102)

 • huvudsäkring:

  säkring eller annat överströmsskydd för huvudledning (SS 4370102)

 • jordfelsbrytare:

  en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kopplingsutrustning:

  kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ (SS 4364000)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • serviscentral:

  se central

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • överströmsskydd:

  anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan